งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสาร (ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที)

          ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที) จำนวน 1 เครื่อง

          กำหนดรับซองสอบราคาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2557 ในเวลาราชการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ 1 เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ 2 ใบเสนอราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ 0-2287-9600 ต่อ 1177  ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 4 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

          เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด 1. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 2. หนังสือรับรองบริษัท 3. สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ 4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.20)