งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำวารสาร

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้าง ทำวารสาร จำนวน 1,000 เล่ม

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ในเวลาราชการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ 1 เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ 2 ใบเสนอราคาในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเเอกสารสอบราคาได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 1177 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

          เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด 1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท)  2. หนังสือรับรองบริษัท  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ  4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือ ใบ ภพ. 20)

 

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>