งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ 
จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไรน์ มีเดีย โดยเสนอราคา     
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน