งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               วัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ริชแมน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๑,๑๗๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน