งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกของสด จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวธันยธรณ์ ทองช่วง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)