งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าเช่าพัดลมไอน้ำ จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าเช่าพัดลมไอน้ำ จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------------------------

 

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จัดจ้างค่าเช่าพัดลมไอน้ำ จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                จัดจ้างค่าเช่าพัดลมไอน้ำ จำนวน ๑๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างล้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ล้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑๔ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สกายไลน์ เซลล์ (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจัดจ้างตกแต่งเวที สถานที่จัดงาน, ไวนิลประชาสัมพันธ์งาน และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์งาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจัดจ้างตกแต่งเวที สถานที่จัดงาน, ไวนิลประชาสัมพันธ์งาน และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์งาน

จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จ้างตกแต่งเวที สถานที่จัดงาน จำนวน ๑ รายการ, ไวนิลประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๖๐๐ ซม. x ๑๖๐ ซม จำนวน ๓ ผืน, ไวนิลประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๔๐๐ ซม. x ๖๐๐ ซม. จำนวน ๑ ผืน และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๑๐๐ ซม. x ๑๖๐ ซม จำนวน ๑๒ แผ่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จ้างตกแต่งเวที สถานที่จัดงาน จำนวน ๑ รายการ, ไวนิลประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๖๐๐ ซม. x ๑๖๐ ซม จำนวน ๓ ผืน, ไวนิลประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๔๐๐ ซม. x ๖๐๐ ซม. จำนวน ๑ ผืน และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๑๐๐ ซม. x ๑๖๐ ซม จำนวน ๑๒ แผ่น จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เยส ไอ แอม โปรดั๊กชั่น จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๙๙๙.๙๑ บาท (แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าสมุดโน๊ตประชาสัมพันธ์งาน ๕๐๐ เล่ม และค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน ๑,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าสมุดโน๊ตประชาสัมพันธ์งาน ๕๐๐ เล่ม และค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน ๑,๐๐๐ แผ่น 
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จัดจ้างค่าสมุดโน๊ตประชาสัมพันธ์งาน ๕๐๐ เล่ม และค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน ๑,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จัดจ้างค่าสมุดโน๊ตประชาสัมพันธ์งาน ๕๐๐ เล่ม และค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน ๑,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิชั่น พรีเพรส จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๔๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าเช่าบูธ จำนวน ๓๐ บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าเช่าบูธ จำนวน ๓๐ บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

 

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จัดจ้างค่าเช่าบูธ จำนวน ๓๐ บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                จัดจ้างค่าเช่าบูธ จำนวน ๓๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายไพบูลย์ ตระกูลใจดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๖๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม GAT เชื่อมโยง และค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม GAT วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม GAT เชื่อมโยง และค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม GAT วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม GAT เชื่อมโยง และค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม GAT วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม GAT เชื่อมโยง และค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม GAT วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพร พริ้นติ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าพัดลมไอน้ำ จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔๖๔ เล่ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะ