งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๕๗ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๕๗ ชุด

                                     

 

                                 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ  ได้มีโครงการ จัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร โครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                                จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๕๗ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๑๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)