งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าซองสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๕๗ ซอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าซองสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๕๗ ซอง

                                     

 

                         ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                งานพัสดุ  ได้มีโครงการ ซื้อค่าซองสำหรับใส่เอกสาร โครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                        ซื้อค่าซองสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๕๗ ซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๔๒๕  บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)