งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๔ ตู้

          ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๔ ตู้

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

          เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท) ๒.หนังสือรับรองบริษัท ๓.สำเนาบััตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ ๔.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภ.พ.๒๐

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๔ ตู้

         ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๔ ตู้

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

          เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท) ๒.หนังสือรับรองบริษัท ๓.สำเนาบััตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ ๔.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภ.พ.๒๐

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องทดลองย้อมสีแบบอุณหภูมิสูง จำนวน ๑ เครื่อง

       ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดลองย้อมสีแบบอุณหภูมิสูง  จำนวน ๑ เครื่อง

       กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ในเวลาราชการ  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ  กำหนดเปิดซอง  ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.  และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒  ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เป็นต้นไป

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง)  โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘  ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

       เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอาการแสตมป์ ๑๐ บาท)  ๒.หนังสือรับรองบริษัท  ๓.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ  ๔.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.๒๐

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก จำนวน ๑ เครื่อง

          ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก จำนวน ๑ เครื่อง

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลย่ีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

          เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท) ๒. หนังสือรับรองบริษัท ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ ๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.๒๐

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์อาหาร (๕๑๑) จำนวน ๑ ชุด

          ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์อาหาร (๕๑๑) จำนวน ๑ ชุด

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

          เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรณ์แสตมป์ ๑๐ บาท) ๒. หนังสือรับรองบริษัท ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ ๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.๒๐

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การพิมพ์ เข้าเล่ม พร้อมเย็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

    ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การพิมพ์ เข้าเล่ม พร้อมเย็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง  ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

   เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท)  ๒. หนังสือรับรองบริษัท  ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ  ๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.๒๐