งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

                คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารจีน จำนวน  ๑  ห้อง เงิน ๓,๙๔๗,๓๐๐  บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร ๒  ชั้น ๑ เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ตั้งวันที่ ๑๕ มกราคม - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

                    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่ จำนวน  ๑  เครื่อง เงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร ๒  ชั้น ๑ เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ตั้งวันที่ ๑๕ มกราคม - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง

                 ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ รายนั้น

               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ ๑,๔๖๓,๗๖๐.- บาท

ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่ (e-bidding) จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๓

             ตามที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ในวันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๕๙ นั้นางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว เนื่องจาก รายละเอียดไม่ตรงตามที่กำหนด

            คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                            ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารจีน (e-bidding) จำนวน ๑ ห้อง

             ตามที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารจีน จำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๔,๙๓๔,๕๐๐.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ด้วยงบประมาณปี ๒๕๕๙ นั้น ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว เนื่องจาก รายละเอียดไม่ตรงตามที่กำหนด

            คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                            ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารยุโรป จำนวน ๑ ห้อง (e-bidding) ครั้งที่ ๒

            ตามที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารยุโรป จำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๓,๙๔๗,๓๐๐.-บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ในวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ด้วยงบประมาณปี ๒๕๕๙ นั้นางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวเนื่องจากรายละเอียดไม่ตรงตามที่กำหนด

            คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                            ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙