งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุงานประปา และพัสดุงานไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๖๓,๑๒๕.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุงานประปา และพัสดุงานไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๖๓,๑๒๕.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. พัสดุงานประปา จำนวน ๑๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๓๗๕.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. พัสดุงานไฟฟ้า (๓๙.๑๒.๑๗.๐๐ ) จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง