งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ และผ้าเช็ดมือ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ และผ้าเช็ดมือ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระดาษชำระม้วนใหญ่ และผ้าเช็ดมือ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริชเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง