งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๒๕ ถัง เป็นเงิน ๓๐,๘๗๕.- บาท (สามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๒๕ ถัง เป็นเงิน ๓๐,๘๗๕.- บาท (สามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๒๕ ถัง  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๘๗๕.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง