งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๑๑๕,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ  ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๑๑๕,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   นั้น
               วัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะอมร (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง