งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐G จำนวน ๖ กล่อง, เป็นเงิน ๓,๒๔๐.- บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐G. จำนวน ๖ กล่อง เป็นเงิน  ๓,๒๔๐.-บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
              กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐G. จำนวน ๖ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๔๐.-บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง