งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๐๗๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๐๗๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ G. (๕ รีม/กล่อง) จำนวน ๑๘ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๒๐.๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. แผ่น DVD-R ๕๐ แผ่น/กล่อง จำนวน ๓ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง