งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน
๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุ จำนวน ๖๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้
บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๓,๓๔๕.๗๙ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้า
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓