งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 8000 ลูเมนท์ พร้อมเลนส์ระยะไกล และพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 8000 ลูเมนท์ พร้อมเลนส์ระยะไกล และพร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 ชุด  เพื่อนำไปใช้ในห้องประชุมสาธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

          ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 8000 ลูเมนท์ พร้อมเลนส์ระยะไกล และพร้อมติดตั้ง(41.11.17.07 ) จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.บี. เทรดดิ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 326,350.00 บาท (เสามแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 
Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
                ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างออกแบบพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น


               บริการออกแบบเว็บไซต์ในระบบเวิร์ลไวด์เว็บ(๘๑.๑๑.๒๑.๐๓ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออนท๊อป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๗,๓๙๓.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏบัติการอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด รอบที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด  รอบที่ 2 เงิน 1,500,000.00  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด  รอบที่ 2 เงิน 1,500,000.00  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  นั้นโดยเสนอราคาต่ำสุด ได้แก่ บริษัท แมริโกลด์ เทคโนโลยีส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,487,300.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

                                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561

 

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เทปวัดระยะ (27.11.18.01) จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก.ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 31,999.98 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอิ่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ อาคารสิรินธร ชั้น ๑ ส่วนหลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมลิฟต์ อาคารสิรินธร ชั้น ๑ ส่วนหลัง จำนวน ๕ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              บริการซ่อมบำรุงลิฟต์ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๖) จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๕,๑๑๙.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (20180906181141848.pdf)20180906181141848.pdf 

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๙๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๙๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              เก้าอี้ (๕๖.๑๐.๑๕.๐๔) จำนวน ๙๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออนเนสท์ ซัพพลาย โปรดักส์ จำกัด  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๔,๙๗๒ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (20180913175426732.pdf)20180913175426732.pdf 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องควบคุมเครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดทดลองการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การสอนสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ประกอบด้วย 1. กระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดมากว่า 65 นิ้ว 2. ซอฟแวร์บริหารจัดการห้องเรียน 3. ระบบสื่อสารไร้สายสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4. เครื่องจำลองทางวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด รอบที่ 2 การป
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>