งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงกรุงเทพ ได้มีโครงการซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ เพื่อนำไปใช้ในการ จัดงาน Open House 2018 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 26,376.57 บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่่ม และ ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (Scan3475.pdf)Scan3475.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดควบคุมกระบวนการของระบบปรับอากาศแบบหลายตัวแปร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ชุดควบคุมกระบวนการของระบบปรับอากาศแบบหลายตัวแปร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด  คือ  บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด เสนอราคา  2,991,500.00  บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

ขออนุมัติจัดจ้างลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาัลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างขออนุมัติจัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะ้เจาะจง นั้น

               จัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ผู้้ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,992.00 บาท (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสิงบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2561

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  อนันต์วราพงษ์)

คณบดีคณะวิศกวรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕๘ รายการ (๓๒.๑๓.๑๐.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านเจริญเทรดดิ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๔๖๑.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ๔๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ๔๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ๔๒ รายการ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็น.ที.แอร์เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๐๕๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๓ รายการ (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.จี.เอ็นเตอร์ไพรส์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๙๕๗.๘๔ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือกัดขึ้นลายวงจรพิมพ์ CNC เลขครุภัณฑ์ ๖๑๑๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๑-๕๔/๑๒๔.๒-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด รอบที่ 2
  3. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการไฮดรอลิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด รอบที่ 2
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สัญญาณไมโครเวฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง
  5. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>