งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer รุ่น VTX6610 2 รายการ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 3,550.00 บาท

      ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer รุ่น VTX6610  2 รายการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer รุ่น VTX6610  2 รายการ จำนวน 1 ชุดผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,550.00 บาท (สามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง