งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ BenQ MX763 จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน 7,682.60 บาท

       ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ BenQ MX763 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

            จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ BenQ MX763 จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วินบอร์ดเทคโนโลยี จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,628.60 บาท (เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง