งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 16 รายการ จำนวนเงิน 36,650 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึกของสด  จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 16 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านเจริญเทรดดิ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 36,650 บาท  (สามหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)