งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ประเภท Mirrorless และอุปกรณ์ประกอบประเภทเครื่องช่วยพยุงมือ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องภาพยนตร์ประเภท Mirrorless และอุปกรณ์ประกอบประเภทเครื่องช่วยพยุงมือ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดกล้องภาพยนตร์ประเภท Mirrorless และอุปกรณ์ประกอบประเภทเครื่องช่วยพยุงมือ (๔๕.๑๒.๑๕.๐๔ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบสท์คิวพีกรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๒,๓๖๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง