งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 55,896.80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ    จำนวน 2 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ็น.ที.แอร์.เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 55,896.80 (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>