งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมนา อาคาร ๒ ชั้น ๕ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมนา อาคาร ๒ ชั้น ๕ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมนา อาคาร ๒   ชั้น ๕ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมนา   อาคาร ๒ ชั้น ๕ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่ บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตรี้  จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๑,๘๗๐.๖๐ บาท (สี่แสนหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง