งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหัวเชื้อน้ำผลไม้ จำนวน 8 แกลอน, น้ำดื่มถังปริมาณ 6 ลิตร จำนวน 12 ถัง, แก้วกระดาษใส่น้ำ ขนาด 260 มล. จำนวน 10 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อหัวเชื้อน้ำผลไม้ จำนวน ๘ แกลอน, น้ำดื่มถังปริมาณ ๖ ลิตร จำนวน ๑๒ ถัง, แก้วกระดาษใส่น้ำ ขนาด ๒๖๐ มล. จำนวน +๐ แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อหัวเชื้อน้ำผลไม้ จำนวน ๘ แกลอน, น้ำดื่มถังปริมาณ ๖ ลิตร จำนวน ๑๒ ถัง, แก้วกระดาษใส่น้ำ ขนาด ๒๖๐ มล. จำนวน ๑๐ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอำนวย  ใจสุขดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๑๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)