งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddging)

            ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดงานวิศวกรรมเครื่องกล  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  นั้น

            ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๔๗.๔๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสยสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)