งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

                      ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

                       คณะกรรมพิจาราณาผลได้ตรวจสอบเอกสารในระบบการยื่นเสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ผิดเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อ

                      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อดังกล่าว

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศยกเลิก.pdf)ประกาศยกเลิก.pdf