งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

                    ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมระบบ MIG/MAG WELDING ขนาด ๔๐๐ แอมป์  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๕ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  นั้น

            ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พรภัทร เอ็นเตอร์ไพร์ส  จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

      ประกาศ ณ วันที่  ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๓