งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานพื้นฐานด้วยโปรแกรม Solid Worksโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานพื้นฐานด้วยโปรแกรม Solid Works เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               วัสดุ  จำนวน ๖  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๗๗.๘๑  บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง