งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างทำป้ายผ้าไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๕x๓ เมตร จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างทำป้ายผ้าไวนิล  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการขนาด ๑.๕x๓ เมตร จำนวน ๔  ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง