งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จำนวน ๔๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำเสื้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จำนวน ๔๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เสื้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จำนวน ๔๓ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธณีญ่า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๖๐.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง