งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฮกริม จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๑๕๒.๑๓ บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง