งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น
               ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กุลณภาภัค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๕๒,๒๓๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนประมาณ ๒,๙๓๖ คน  เป็นเงิน ๕๘๗,๒๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ถึง  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคาร 36 ชั้น 1  และกำหนดเปิดซองในวันที่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  (สำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง ปีกซ้าย)  ในวันที่ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สอบถามทางโทรศัพท์  ๐ ๒๒๘๗ ๙๗๒๗  ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

๑. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    ๑.๑  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          ๑.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          ๑.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          ๑.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)     

     ๑.๒  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          ๑.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          ๑.๒.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          ๑.๒.๓  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          ๑.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเสนอราคาวิธี e-bidding

ด้วยกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบ e-GP สำหรับวิธี e-bidding ในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของส่วนราชการ  ตามรายละเอียดดังแนบ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 งานจ้างก่อสร้างห้องบริการอาหารไทยฮาลาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่  1  เลขที่  มทรก.8/2559   ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2560  ตามรายละเอียดที่แนบ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 42 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 308,148.23 บาท (สามแสนแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบสามสตางค์) โดยวิธีตกลงราคา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
FileDescription
Download this file (วัสดุ42รายการ.pdf)วัสดุ42รายการ.pdf 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงห้องน้ำ ฝ้าเพดาน ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ฝ้าเพดาน ระบบไฟส่องสว่างและระบบเครื่องปรับอากาศ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนการเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๗๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผ่านทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>