งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เงิน 130,000.-บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2287-9724  0-2287-9727 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสารสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

     1.1 กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

           1.1.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียน

           1.1.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ

           1.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

     1.2 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

           1.2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

           1.2.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียน

           1.2.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

           1.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

 

 

 

 

        

 

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักศึกษา  จำนวน  1  หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ระยะเวลาก่อสร้าง  365  วัน  ราคากลาง  139,229,131.71  บาท  มีผลงานก่อสร้างวงเงินไม่น้อยกว่า  70,000,000  บาท  ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้  โดยเปิดเผยตัว  เป็นลายลักษณ์อักษร  ส่งได้ที่ฝ่ายพัสดุ  อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  เลขที่  2  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120  โทรศัพท์  0-2287-9723  โทรสาร  0-2287-9620  ระหว่างวันที่  17-21  เมษายน  2557  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

ครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายสำหรับงานวิทยบริการ จำนวน 1 ระบบ

ครุภัณฑ์ระบบกระจายภาระงานสำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ

ครุภัณฑ์ระบบสื่อสารแบบ VoIP ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 1 ระบบ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักอธิการบดี ชั้น 1 ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-287-9724 ในวันและเวลาราชการ 

หมายเหตุ

๑. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    ๑.๑  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          ๑.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          ๑.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          ๑.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)     

     ๑.๒  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          ๑.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          ๑.๒.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          ๑.๒.๓  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          ๑.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนงานเครื่องมือกล จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,703,000.-บาท

หากผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th

สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ได้ที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ โทรศัพท์ 0 2287 9727 โทรสาร 0 2287 9620

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 18 เมษายน 2557 

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารฮาลาล จำนวน 1 ห้อง

ร่าง TOR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารฮาลาล จำนวน 1 ห้อง เงิน 3,000,000.-บาท

หากผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ โทรศัพท์. 0-2287-9724  โทรสาร 0-2287-9620

ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณ

ร่าง TOR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายสำหรับงานวิทยบริการ  จำนวน 1 ระบบ  เป็นเงิน 3,800,000 บาทครุภัณฑ์ระบบกระจายภาระงานสำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน 1,200,000 บาท

ครุภัณฑ์ระบบสื่อสารแบบ VOIP ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จำนวน 1 ระบบ  เป็นเงิน 1,200,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,200,000 บาท

หากผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักอักษรได้ที่ 02 287-9724

ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557

 

 

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>