งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๕๘๕.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี หมายเลขทะเบียน ฆผ-๒๙๑๙ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี หมายเลขทะเบียน ฆผ-๒๙๑๙ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี หมายเลขทะเบียน ฆผ-๒๙๑๙ จำนวน ๑ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สาธรฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๗.๗๙ บาท (สองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวันชัย สินกิตติกุล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๕๑๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าแผ่นพลาสติกยกพื้น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าแผ่นพลาสติกยกพื้น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่าแผ่นพลาสติกยกพื้น จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธติยะ จันทรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ดี.อินเตอร์เท็กซ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๗๗๑.๙๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พิมพ์อักษร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>