งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฎิทิน และ ส.ค.ส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำปฎิทิน และ ส.ค.ส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำปฏิทิน และ ส.ค.ส จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อารีรัตน์ การพิมพ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
     

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
  สุกิจ นิตินัย
  (นายสุกิจ นิตินัย)
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
   
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑. ปรับปรุงอาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ๑,๗๘๗,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐
 
 

ประกาศราคากลางจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓๖ เครื่อง

ประกาศราคากลางจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓๖ เครื่อง จำนวนเงิน ๑๙๖,๔๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓๖ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซ็นเตอร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๖,๔๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อรูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อรูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ราชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ณัฐเจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๒๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงกระดาษ จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำถุงกระดาษ จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำถุงกระดาษ จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อารีรัตน์ การพิมพ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๔๖๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>