งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคารภายในมหาวิทยาลัย  จำนวน 25 อาคาร เป็นเงิน 8,119,162 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 287 9727 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ระบบคืนพลังงงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ฯ จำนวน ๑ ชุด , ครุภัณฑ์ระบบจัดการความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด ฯ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคืนพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ครุภัณฑ์ระบบการจัดการความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๗๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 91 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ  จำนวน 91 รายการ  เป็นเงิน 4,493,810.61 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
FileDescription
Download this file (วัสดุ 91 รายการ.pdf)วัสดุ 91 รายการ.pdf 

ปรับปรุงประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้อนุมัติดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคืนพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ครุภัณฑ์ระบบการจัดการความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควรให้นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร นั้น

ในการเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้สาธารณชนแนะ วิจารณ์ หรือ มีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่ามีข้อวิจารณ์ ในประเด็นดังนี้ ขอให้สนับสนุนใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ดังนั้น จึงเห็นควรนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

                   

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 25 อาคาร  เป็นเงิน  8,119,162 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร 02 287 9727 ตั้งวันที่ 22 - 27  ธันวาคม  2559  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๖-๑๐ อาคาร ๕๐ ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๖-๑๐ อาคาร ๕๐ ปี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนการเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๗๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผ่านทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๒๐ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>