งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ระบบ เงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยนำร่างประกาศซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถพลังงานสะอาด 6 ที่นั่ง

ด้วยมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถพลังงานสะอาด 6 ที่นั่ง  จำนวน 2 คัน กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  ถึงวันที่  8 ธันวาคม  2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ 1 เอกสารคุณสมบัติิ ในวันที่ 9 ธันวาคม  2558 เวลา 10.00 น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ 2 ใบเสนอราคาในวันที่ 9 ธันวาคม  2558  เวลา 14.00 น.  ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1  ปีกซ้าย)  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ระหว่างววันที่ 24  พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่  8  ธันวาคม  2558 ตั้งแต่เวลา 8.30น.-16.30น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2287-9724 ในวันและเวลาชการ

หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    1.1  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          1.1.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          1.1.3  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)     

     1.2  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          1.2.1  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          1.2.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.2.3  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          1.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

2. การอนุมัติจะมีผลสมบูรณ์ ต่อเมื่อเงินงบประมาณปี 2557 ที่หลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจได้รับอนุมัติ

Attachments:
FileDescription
Download this file (รถพลังงานสะอาด.pdf)รถพลังงานสะอาด.pdf 

ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟถนน LED กิ่งเดียว จำนวน 32 ชุด

ด้วยมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟถนน LED กิ่งเดียว จำนวน 32 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  ถึงวันที่  2 ธันวาคม  2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ 1 เอกสารคุณสมบัติิ ในวันที่ 3 ธันวาคม  2558 เวลา 10.00 น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ 2 ใบเสนอราคาในวันที่ 3 ธันวาคม  2558  เวลา 14.00 น.  ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1  ปีกซ้าย)  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ระหว่างววันที่ 20  พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่  2 ธันวาคม  2558 ตั้งแต่เวลา 8.30น.-16.30น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2287-9724 ในวันและเวลาชการ

หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    1.1  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          1.1.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          1.1.3  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)     

     1.2  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          1.2.1  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          1.2.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.2.3  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          1.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

2. การอนุมัติจะมีผลสมบูรณ์ ต่อเมื่อเงินงบประมาณปี 2557 ที่หลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจได้รับอนุมัติ

Attachments:
FileDescription
Download this file (โคมไฟ.pdf)โคมไฟ.pdf 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักหญิง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๗๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 5 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 150,335.-บาท  โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 51 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน 51 รายการ  เป็นเงิน 484,747.45 บาท  โดยวิธีตกลงราคา

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>