งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนงานเครื่องมือกล จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนงานเครื่องมือกล จำนวน ๑ ชุด วงเงิน 4,703,000.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200.-บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2287-9724 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารฮาลาล จำนวน 1 ห้อง วงเงิน 3,000,000.-บาท

หากผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th

สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง โทรศัพท์ 0-287-9724 0-2287-9727 โทรสาร 0-2287-9620 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน -28 เมษายน 2557

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,100,000.-บาท ประกอบด้วย

รายการที่ 1 ชุดเครื่องเพรสแบบเพลาข้อเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด เงิน 400,000.-บาท

รายการที่ 2 ชุดเครื่องเพรสไฮดรอลิกแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด เิงิน 800,000.-บาท

รายการที่ 3 ชุดเครื่องดันไหลขึ้นรูป (Extrusion) แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด เงิน 1,500,000.-บาท

รายการที่ 4 ชุดเครื่องตีกรีดแผ่นชิ้นงานเริ่มต้น จำนวน 1 ชุด เงิน 400,000.-บาท

หากผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th

สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง โทรศัพท์ 0-2287-9724 0-2287-9727 โทรสาร 0-2287-9620 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน -30 เมษายน 2557

ร่างขอบเขตงาน TOR จัดจ้างโครงการฝึกอบรมการบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคางจ้างโครงการฝึกอบรมการบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์  จำนวน 1 รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ราคากลาง  3,000,000  บาท  ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้  โดยเปิดเผยตัว  เป็นลายลักษณ์อักษร  ส่งได้ที่ฝ่ายพัสดุ  อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  เลขที่  2  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120  โทรศัพท์  0-2287-9727  โทรสาร  0-2287-9620  ระหว่างวันที่  24 - 30  เมษายน  2557  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา  จำนวน  1  หลัง  ราคากลาง  139,229,131.71  บาท  ระยะเวลาการก่อสร้าง  365  วัน  มีผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า  70,000,000  บาท  ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างดังกล่าวในราคาชุดละ  24,310  บาท  ได้ที่  ฝ่ายพัสดุ  อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  ระหว่างวันที่  22-30  เมษายน  2557  ในวันและเวลาราชการ  หลักฐานการขอซื้อแบบ  1.  หนังสือมอบอำนาจ  2.  หนังสือรับรองนิติบุคคล 3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  4.  บัตรประจำตัวเสียภาษีนิติบุคคล

 

Attachments:
FileDescription
Download this file (prakard dormitory.pdf)prakard dormitory.pdf 
Download this file (prakard dormitory2.pdf)prakard dormitory2.pdf 

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เงิน 130,000.-บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2287-9724  0-2287-9727 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสารสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

     1.1 กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

           1.1.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียน

           1.1.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ

           1.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

     1.2 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

           1.2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

           1.2.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียน

           1.2.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

           1.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

 

 

 

 

        

 

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>