งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาวดำ - สี พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสารขาวดำ - สี พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ถ่ายเอกสารขาวดำ - สี พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ดี พริ้นท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก.นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๕๒.๐๔ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จ้างทำตรายาง  จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายส่ง,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๕๙.๔๐ บาท (สามพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  จำนวน  ๑  รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ฐากร วัสดุก่อสร้าง (ขายส่ง,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint รุ่น P๔๕๕d จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint รุ่น P๔๕๕d จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint รุ่น P๔๕๕d จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>