งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๕ เครื่อง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๕ เครื่อง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๙ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙                   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๗๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์

ระกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 หน่วย เป็นเงิน 498,620.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเผยแพร่รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๐ หมวดค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

Attachments:
FileDescription
Download this file (รายงานแผนปี 60.pdf)รายงานแผนปี 60.pdf 

ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร

ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ KONE จำนวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 142,116.06 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทหกสตางค์) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
FileDescription
Download this file (ลิฟต์koneปี60.pdf)ลิฟต์koneปี60.pdf 

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการให้คำปรึกษาจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการให้คำปรึกษาจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  จำนวน 1 งาน  เป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อาคาร

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อาคาร  เป็นเงิน 1,613,266 บาท จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>