งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๑๖/๓

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ๑๖/๓ จำนวน ๑ รายการ เงิน ๖,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐   ไปแล้วนั้น 

                   เนื่องจากแนบไฟล์ราคากลางไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการจ้างปรับปรุงในครั้งนี้        จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น
               จ้างเหมาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พนาทัศน์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๑๖/๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนการเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๗๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผ่านทางอีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบห้อง Co-innovatingฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้                                   

 เอกสารแนบท้ายประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

๑.

ออกแบบห้อง Co-innovating space ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐/๒๕๖๐

ประกาศแผนการจ้างออกแบบห้อง Co-innovating spaceฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                             ประกาศ  ณ  วันที่  20  กันยายน  ๒๕๖๐

                                        

 เอกสารแนบท้ายประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

๑.

ออกแบบห้อง Co-innovating space ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์  ค่าจ้างออกแบบ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐/๒๕๖๐

 

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๑๖/๓ จำนวน ๑ รายการ เงิน ๖,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๐๐,๑๔๒.๒๒ บาท (หกล้านสี่แสนหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) โดยนำร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>