งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงรั้วด้านถนนนราธิวาสฯ

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์ที่จะเรียกสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงรั้วด้านถนนนราธิวาสฯ  จำนวน  ๑  รายการ  ราคากลาง  ๗๐๙,๓๖๒.๘๙  บาท  ระยะเวลาทำการ  ๙๐  วัน
และงานก่อสร้างตามประกาศนี้ 
ไม่นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  มาใช้ในการทำสัญญาจ้างเหมา 
เนื่องจากไม่เป็นประเภทงานก่อสร้างและไม่มีสูตรการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างาน
(ค่า K)  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 
๒๒  สิงหาคม  ๒๕๓๒  แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙  ลงวันที่ 
๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒ 

ผู้สนใจประสงค์จะเข้าสอบราคาติดต่อสอบถามและรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น  ๑  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เลขที่  ๒  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐  ระหว่างวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๒๘๗  ๙๗๒๓  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์ที่จะเรียกสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน  ๑  รายการ  ราคากลาง  ๖๓๐,๐๑๙.๔๐  บาท  ระยะเวลาทำการ  ๑๐๐  วัน   และงานก่อสร้างตามประกาศนี้  ไม่นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  มาใช้ในการทำสัญญาจ้างเหมา  เนื่องจากไม่เป็นประเภทงานก่อสร้างและไม่มีสูตรการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างาน (ค่า K)  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๓๒  แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒ 

ผู้สนใจประสงค์จะเข้าสอบราคาติดต่อสอบถามและรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น  ๑  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เลขที่  ๒  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐  ระหว่างวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๒๘๗  ๙๗๒๓  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวัสดุผสม จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวัสดุผสม  จำนวน 1 ชุด  เงิน  2,830,000.-บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

หลักประกันซอง  จำนวน 141,500.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อ ขอซื้อเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200.-บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ในวันที่ 9-17 มิถุนายน 2558  ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2287-9724 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    1.1  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          1.1.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          1.1.3  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)     

     1.2  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          1.2.1  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          1.2.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.2.3  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          1.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 19 ชั้น 1

ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เรื่อง  สอบราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๙  ชั้น  ๑  ด้วยวิธีสอบราคา  ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  ๑  ราย  นั้น

                   ผลปราฎว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้

                   □  เป็นราคาที่รวม  VAT                    □  เป็นราคาที่ไม่รวม  VAT

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๙    ชั้น  ๑

ห้างหุ้นส่วนจำกัด   บ. กรุงเทพสหการ

๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท

           

                             ประกาศ  ณ  วันที่    ๓    มิถุนายน   ๒๕๕๘

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน  ๑  หลัง   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง   ลงวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

                   เนื่องจากสำนักงานประมาณได้พิจารณาอนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างต่ำกว่าที่บริษัทเสนอ  ซึ่งบริษัท ดวงแก้ว คอนแทร็คเทอร์ จำกัด  ก็ยังคงยืนยันราคาตามที่สำนักงานประมาณได้พิจารณาอนุมัติด้วยเช่นกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว  และขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดใหม่ดังนี้

                             □  เป็นราคาที่รวม  VAT                    □  เป็นราคาที่ไม่รวม  VAT

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

ก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร    จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

บริษัท   ดวงแก้ว    คอนแทร็คเทอร์ จำกัด

๔๔๐,๖๐๓,๖๐๐.๐๐  บาท

ประกาศร่างขอบเขต TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวัสดุผสม

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวัสดุผสม  จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน  2,830,000.-บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th  และสามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ โดยเปิดเผยตัวเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ที่ http://www.rmutk.ac.th/ ระหว่างวันที่  26 พฤษภาคม  2558  ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>