งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อเชิ้ต และเสื้อโปโล สำหรับพนักงานสายสนับสนุน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำเสื้อเชิ้ต และเสื้อโปโล สำหรับพนักงานสายสนับสนุน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำเสื้อเชิ้ต และเสื้อโปโล สำหรับพนักงานสายสนับสนุน จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๙๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)