งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. จ้างเหมาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย  จำนวน ๑ งาน  เป็นเงิน ๔,๒๙๔,๙๖๔.๒๘ บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์)

๒. จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัย  จำนวน ๑ งาน  เป็นเงิน ๑,๖๓๒,๘๔๖.๔๘ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์)

๓. จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  จำนวน ๔๙ รายการ  เป็นเงิน  ๑๙,๓๕๑,๗๗๖.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

 

Attachments:
FileDescription
Download this file (20200817085753134.pdf)20200817085753134.pdf