งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานปรับปรุงห้องอาคาร ๖/๒ ชั้น ๑

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๖/๒ ชั้น ๑ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๒๑,๙๑๗.๐๘ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์) โดยนำร่างประกาศประกวดราคาจ้างร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคุณลักษณะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น