งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถจักรยานยนต์ และโคมไฟฟ้าแสงสว่างใต้อาคาร ๒๕ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง งานอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถจักรยานยนต์ และโคมไฟฟ้าแสงสว่างใต้อาคาร ๒๕ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถจักรยานยนต์ และโคมไฟฟ้าแสงสว่างใต้อาคาร ๒๕ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กรุงเทพสหการ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๑๑๙.๐๒ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง