งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชั้นวางเอกสารสำหรับงานกองคลัง จำนวน ๒๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำชั้นวางเอกสารสำหรับงานกองคลัง จำนวน ๒๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำชั้นวางเอกสารสำหรับงานกองคลัง จำนวน ๒๖ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วินวิน โชว์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๒๑๕.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง