งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศเชิญชวน จ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงอาคาร 7 ชั้น 1,2 พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความประสงค์จะจ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงอาคาร 7 ชั้น 1 , 2 พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคาของงานจ้างออกแบบครั้งนี้ เป็นเงิน 499,900.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างออกแบบได้ที่ งานพัสดุ อาคาร 36 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพัน 2563 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึงเวลา 16.30 น.  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 287 9727 ในวันและเวลาราชการ