งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สูจิบัตร พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างพิมพ์สูจิบัตร พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จ้างพิมพ์สูจิบัตร พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง