งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูล แอนด์ ดาย ออโต้ พาร์ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๘๔๐.๔๙ บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๖ รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์  สิทธินพพันธ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูล แอนด์ ดาย ออโต้ พาร์ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๒๗๑.๔๒ บาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๖๗๔ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 11 รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม จำนวน 11 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเจตนิพิฐ  เนียมสุข โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น 28,715 บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง    ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 22 รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม จำนวน 22 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวธารินี  เพ็งมาก โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น 35,580 บาท (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง    ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง