งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไรน์ มีเดีย  โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๑๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน