งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการ Turnitin จำนวน ๑ โปรแกรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการ Turnitin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการ Turnitin จำนวน ๑ โปรแกรม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง