งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง เพื่อใช้สำหรับในวันฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง เพื่อใช้สำหรับในวันฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง เพื่อใช้สำหรับในวันฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๓๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

                ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือบัณฑิต/มหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือบัณฑิต/มหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างพิมพ์คู่มือบัณฑิต/มหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               พิมพ์คู่มือบัณฑิต/มหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิชั่น พรีเพรส จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๔๕๔.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บฉลองพระองค์ครุยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บฉลองพระองค์ครุยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างตัดเย็บฉลองพระองค์ครุยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ตัดเย็บฉลองพระองค์ครุยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ครุยเอ็กเซลเล็นซ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บชุดครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บชุดครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างตัดเย็บชุดครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ตัดเย็บชุดครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๙ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ครุยเอ็กเซลเล็นซ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่าย online จำนวน๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่าย online จำนวน๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
              
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่าย online จำนวน๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
 บำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่าย online จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 15 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 416,048.10 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่สิบแปดบาทสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศโดยทั่วกัน