งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร

ตามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๔๐ แผ่น/นาที จำนวน ๑ เครื่อง เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ (อาคาร ๓๖ ชั้นล่าง ปีกซ้าย) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๒๕   ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๑๒๔

เอกสารในการขอรับแบบสอบราคา

๑.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรณ์แสตมป์ ๑๐ บาท) ๒.หนังสือรับรองบริษัท ๓.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ ๔.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.๒๐