งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา X-Frame จำนวน ๑๘ ชิ้น เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐.- บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างX-Frame ขนาด กว้าง ๖๐ ซม. x ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๘ ชิ้น เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างX-Frame ขนาด กว้าง ๖๐ ซม. x ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๘ ชิ้น เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้าง X-Frame ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. x สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๘ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางกชพร สุขปลั่ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)