งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องทดลองย้อมสีแบบอุณหภูมิสูง จำนวน ๑ เครื่อง

       ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดลองย้อมสีแบบอุณหภูมิสูง  จำนวน ๑ เครื่อง

       กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ในเวลาราชการ  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ  กำหนดเปิดซอง  ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.  และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒  ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เป็นต้นไป

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง)  โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘  ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

       เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอาการแสตมป์ ๑๐ บาท)  ๒.หนังสือรับรองบริษัท  ๓.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ  ๔.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.๒๐